Připravuji se na ZATEPLENÍ DOMU, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBY, VESTAVBY

Se samotnou koupí domu je většinou spojena rozsáhlá rekonstrukce domu. Pro rekonstrukci můžete využít předaný technický průkaz domu, popř. objednat vypracování technického průkazu domu např. ve variantě INSPEKCE NEMOVITOSTI – KOMPLET, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS. Každé případné riziko či vada je podrobně popsána na samostatném listě. Ke každému riziku či vadě je navržen způsob sanace a ta je řádově oceněna.

Vice na inspekce NEMOPAS

Na jaře 2014 NEMOPAS ve spolupráci s internetovou televizí Stream.cz připravil 10 ti dílný seriál Nemoci nemovitostí. V seriálu se prezentovali nejčastější technické problémy (bolesti a nemoci) domů, které vás upozorní, popř. ukáží na co si dát při vlastní rekonstrukci pozor a na co nezapomenout, aby výsledek vaší práce vytvořil zdravý a bezpečný domov. Pořadem provázel Radim Mařík – hlavní inspektor nemovitostí NEMOPAS. Videa  Nemoci nemovitostí zhlédnete zde.

Technický průkaz může obsahovat další doporučení na průzkumy skrytých konstrukcí. Jedná se zejména o stavebně technické průzkumy a posudky, které vám pomohou při rozhodnutí o dalším postupu vašich stavebních úprav.

 • Ověření skladeb, provádění sond do konstrukcí
 • Analýza vlastností stavebních materiálů (vlhkost, sanilita apod.)
 • Určování statických vlastností stávajících konstrukcí
 • Posuzování trhlin, průhybů a dalších statických defektů staveb
 • Průzkumy historických konstrukcí
 • Odběry vzorků a mykologické rozbory
 • Průzkumy zaměřené na přítomnost azbestu, plísní, formaldehydu a jiných škodlivých látek

Před zahájením zateplování, popř. rozsáhlejších stavební úprav by měly být opraveny statické poruchy vašeho domu. Systémové řady výrobků StatiCAL, dokáží nabídnout řešení téměř každého statického problému na stavbě. Videa technických řešení firmy StatiCAL zhlédnete zde.

Před zahájením zateplování obvodové pláště je nutné provést sanační opatření, která zejména u starších domů zabrání průniku zemní vlhkosti do zateplovaných konstrukcí. Projekt sanačních opatření zpracuje návrh pro odstranění vlhkosti z obvodových konstrukcí. Návrh a projektová dokumentace vždy vychází z průzkumu daného objektu. Jeho součástí mohou být sondy do obvodových konstrukcí pro ověření vlhkostního stavu nebo salinity zdiva, případně kopané sondy ze strany exteriéru pro ověření stavu současné hydroizolační ochrany spodní stavby

V případě rekonstrukce, kdy provádíte zateplení, výměnu výplní, půdní vestavbu, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla, instalaci solárních systémů, instalaci nuceného větrání s rekuperací lze využít dotačního programu zelená úsporám.

Nová zelená úsporám – NZU – podrobnější informace

Komplexní služby

 • průzkum a zaměření domu
 • energetické posouzení vhodnosti objektu pro získání dotace z programu NZU
 • zpracování kompletní dokumentace pro podání žádosti
 • projektová dokumentace opatření (oblast A a C)
 • projektová dokumentace rodinného domu (oblast B)
 • energetický posudek + krycí list
 • kompletní administrace žádosti (od podání žádosti až po vyplacení dotace)

Další podmínky:

 • Rodinný dům = stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.).
 • V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je nutné provést jeho výměnu.
 • Realizaci opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí provádění prací daného typu.
 • Rekonstrukce rodinného domu musí probíhat pod dohledem odborného technického dozoru.
 • Pro doložení realizace je nutný doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem:
  a) kolaudační souhlas (stavební povolení);
  b) písemné potvrzení stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby a že stavební úřad užívání stavby nezakázal (ohlášení stavby);
  c) písemné stanovisko příslušného stavebního úřadu nebo potvrzený zápis z ústního jednání mezi žadatelem a příslušným stavebním úřadem o projednání stavebního záměru (ostatní případy).

Upozornění:

V rámci administrace žádosti je nutné předložit fondu doklad o projednání stavebního záměru se stavebním úřadem. V některých případech je možné, že stavební úřad bude podmiňovat realizaci záměru ohlášením stavby nebo získáním stavebního povolení. Obraťte se proto raději včas na místně příslušný stavební úřad a projednejte s ním svůj stavební záměr. Budete-li nuceni podstoupit stavební řízení, vyžádejte si od nás aktualizaci nabídky na projektovou dokumentaci zateplení vašeho domu tak, aby byla použitelná i pro účely stavebního řízení. Dalším nutným dokladem, který budete muset předložit pro zdárné ukončení administrace, je Závěrečná zpráva odborného technického dozoru, který si musíte pro realizaci stavby najmout.

Půdní prostor k bydlení, přístavba a možnost získání dotace z NZU

Správně zrealizovat půdní prostor není jednoduché. Na problémy a poruchy bytů v půdních vestavbách upozorňují videa nemoci nemovitístí – VIDEO 7 a VIDEO 8, které můžete zhlédnout zde

Součástí projektu pro zateplení rekonstruovaných domů, kdy je jde o větší změnu dokončené budovy je i průkaz energetické náročnosti. U novostaveb musí být průkaz energetické náročnosti dokládán vždy.

Podrobnější informace k nutnosti vypracovat PENB

Dle §7, odst. 2 – zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.
(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy.

Větší změna dle §2, odst. 1f
s) větší změnou dokončené budovy se chápe změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy,

Obálka budovy dle §2, odst. 1t
t) obálkou budovy se chápe soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu.
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Jedna z možností jak ušetřit náklady na provoz domu je instalace FOTOVOLTAIKY.
FOTOVOLTAIKA je přímá přeměna slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud). Pro příjem slunečního záření se využívají FOTOVOLTAICKÉ PANELY, které jsou složeny z fotovoltaických článků (polovodičových fotodiod). Tyto články využívají fotoelektrického jevu pro přeměnu sluneční energie na elektřinu.

Konzultační činnost

Návrh a zpracování projektu fotovoltaické soustavy

 • PD v rámci dotačních titulů (např. NZÚ)
 • prováděcí projektová dokumentace

Zajištění administrace

 • pro získání dotace (podání a vyřízení)
 • pro připojení a výrobu elektřiny
 • při získání licence ERÚ

Rekuperace

Pro získání dotace z programu NZU při instalaci rekuperace potřebujete ověřit kvalitu provedení prací měřením vzduchotěsnosti obálky domu – blower door test. Potřebujete provést lokalizace tepelných anomálií a tepelných mostů, popř. zjistit stanovení rizika růstu plísní a povrchové kondenzace na vnitřních površích konstrukcí

Termografie a termodiagnostika

 • termografické měření domu (prostoru) z exteriéru
 • termografické měření domu (prostoru) z interiéru za přirozených tlakových podmínek
 • termografické měření domu (prostoru) z interiéru při udržovaném podtlaku v interiéru
 • termografické měření domu (prostoru) z exteriéru při udržovaném přetlaku v interiéru

Chcete zjistit podrobnější informace k termografii? Přečtěte si tento článek

Blower door test, měření vzduchotěsnosti a průvzdušnosti (rodinné domy a byty)

 • konzultace k měření
 • stanovení objemů a ploch měřeného prostoru (výpočtem z projektové dokumentace nebo změřením na stavbě)
 • příprava stavby pro měření průvzdušnosti
 • měření intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem (hodnota n50) – za podtlaku i přetlaku dle požadavků ČSN EN ISO 9972 (dříve ČSN EN 13829)
 • vyhodnocení měření dle platné legislativy (především dle ČSN 73 0540-2)