INFORMACE K ZATEPLENÍ A VÝMĚNĚ OKEN

Nabízené služby pro zateplení a výměnu oken

Provádíme služby komplexně i jednotlivě a nabízíme řešení na míru daného projektu.

NEZÁVAZNĚ POPTAT

Zde můžete vyplnit nezávaznou poptávku.

Získáte ZDARMA nabídku na výše uvedené služby.

NEZÁVAZNĚ POPTAT

Před zahájením zateplování, popř. rozsáhlejších stavební úprav by měly být opraveny statické poruchy vašeho domu. Systémové řady výrobků StatiCAL, dokáží nabídnout řešení téměř každého statického problému na stavbě. Videa technických řešení firmy StatiCAL zhlédnete zde.

Před zahájením zateplování obvodové pláště je nutné provést sanační opatření, která zejména u starších domů zabrání průniku zemní vlhkosti do zateplovaných konstrukcí. Projekt sanačních opatření zpracuje návrh pro odstranění vlhkosti z obvodových konstrukcí. Návrh a projektová dokumentace vždy vychází z průzkumu daného objektu. Jeho součástí mohou být sondy do obvodových konstrukcí pro ověření vlhkostního stavu nebo salinity zdiva, případně kopané sondy ze strany exteriéru pro ověření stavu současné hydroizolační ochrany spodní stavby.

V případě zateplení spojeného s  výměnou výplní doporučujeme  instalaci nuceného větrání s rekuperací , na které lze využít dotačního programu zelená úsporám.

Načerpejte inspiraci pro realizaci jednotlivých konstrukcí, popř. statických oprav

Můžete se poučit s nejčastějších problémů (nemocí) domů.

Jak zajistit zdravé vnitřní prostředí zjistíte na videu

VYUŽIJTE DALŠÍ SLUŽBY PRO NÁVRH ZATEPLENÍ A VÝMĚNY OKEN

ikona projekty

V rámci dokumentace je obvykle řešeno zateplení obvodových stěn, zateplení a oprava střechy, výměna výplní otvorů, řešení opravy lodžií či balkónů, oprava hydroizolace spodní stavby atd.

ikona rekuperace

Rekuperace vám zajistí vysokou kvalitu vnitřního ovzduší, nižší provozní náklady za topení a také komfort.

ikona střechy

Zpracování projektů nových i rekonstruovaných střech. Vždy vycházíme z podrobného průzkumu střechy.

Nová zelená úsporám – NZÚ – podrobnější informace

 • průzkum a zaměření domu
 • energetické posouzení vhodnosti objektu pro získání dotace z programu NZU
 • zpracování kompletní dokumentace pro podání žádosti
 • projektová dokumentace opatření (oblast A a C)
 • projektová dokumentace rodinného domu (oblast B)
 • energetický posudek + krycí list
 • kompletní administrace žádosti (od podání žádosti až po vyplacení dotace)
Nová zelená úsporám
 1. Zpracování potřebné dokumentace (projektová dokumentace, energetický posudek, krycí list)
 2. Projednání záměru se stavebním úřadem
 3. Vyplnění elektronické žádosti
 4. Doručení žádosti s dokumentací a dalšími dokumenty na pracoviště SFŽP
 5. Kontrola žádosti fondem
 6. Akceptace žádosti
 7. Zajištění odborného technického dozoru
 8. Realizace stavby
  Lhůty pro dokončení stavby od akceptace žádosti:
  – 18 měsíců pro oblast podpory A
  – 24 měsíců pro oblast podpory B
  – 9 měsíců pro oblast podpory C
 9. Závěrečné vyhodnocení žádosti
 10. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 11. Výplata dotace
 12. Závěrečné vyhodnocení akce
 • Rodinný dům = stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.).
 • V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je nutné provést jeho výměnu.
 • Realizaci opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí provádění prací daného typu.
 • Rekonstrukce rodinného domu musí probíhat pod dohledem odborného technického dozoru.
 • Pro doložení realizace je nutný doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem:
  a) kolaudační souhlas (stavební povolení);
  b) písemné potvrzení stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby a že stavební úřad užívání stavby nezakázal (ohlášení stavby);
  c) písemné stanovisko příslušného stavebního úřadu nebo potvrzený zápis z ústního jednání mezi žadatelem a příslušným stavebním úřadem o projednání stavebního záměru (ostatní případy).

Upozornění:
V rámci administrace žádosti je nutné předložit fondu doklad o projednání stavebního záměru se stavebním úřadem. V některých případech je možné, že stavební úřad bude podmiňovat realizaci záměru ohlášením stavby nebo získáním stavebního povolení. Obraťte se proto raději včas na místně příslušný stavební úřad a projednejte s ním svůj stavební záměr. Budete-li nuceni podstoupit stavební řízení, vyžádejte si od nás aktualizaci nabídky na projektovou dokumentaci zateplení vašeho domu tak, aby byla použitelná i pro účely stavebního řízení. Dalším nutným dokladem, který budete muset předložit pro zdárné ukončení administrace, je Závěrečná zpráva odborného technického dozoru, který si musíte pro realizaci stavby najmout.

Termografie a termodiagnostika

 • termografické měření domu (prostoru) z exteriéru
 • termografické měření domu (prostoru) z interiéru za přirozených tlakových podmínek
 • termografické měření domu (prostoru) z interiéru při udržovaném podtlaku v interiéru
 • termografické měření domu (prostoru) z exteriéru při udržovaném přetlaku v interiéru

Chcete zjistit podrobnější informace k termografii? Přečtěte si tento článek

termovice

Blower door test, měření vzduchotěsnosti a průvzdušnosti (rodinné domy a byty)

 • konzultace k měření
 • stanovení objemů a ploch měřeného prostoru (výpočtem z projektové dokumentace nebo změřením na stavbě)
 • příprava stavby pro měření průvzdušnosti
 • měření intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem (hodnota n50) – za podtlaku i přetlaku dle požadavků ČSN EN ISO 9972 (dříve ČSN EN 13829)
 • vyhodnocení měření dle platné legislativy (především dle ČSN 73 0540-2)
Blower door test
Kupuji dům
Prodej domu
Budu stavět dům