Potřebuji poradit se stavbou, rekonstrukcí

Načerpejte inspiraci pro realizaci jednotlivých konstrukcí, popř. statických oprav

Můžete se poučit s nejčastějších problémů (nemocí) domů.

Jak zajistit zdravé vnitřní prostředí zjistíte na videu

Oficiální Videa k tématu Nová zelená úsporám

Půdní prostor k bydlení, přístavba a možnost získání dotace z NZU

Správně zrealizovat půdní prostor není jednoduché. Na problémy a poruchy bytů v půdních vestavbách upozorňují  videa. Sedmý i osmý díl  se týkaly dalšího evergrenu mezi bolestmi nemovitostí, kterým jsou problémy a poruchy bytů v půdních vestavbách.

Průzkumy pro stavební úpravy, přístavby, vestavby

 • Ověření skladeb, provádění sond do konstrukcí
 • Analýza vlastností stavebních materiálů (vlhkost, sanilita apod.)
 • Určování statických vlastností stávajících konstrukcí
 • Posuzování trhlin, průhybů a dalších statických defektů staveb
 • Průzkumy historických konstrukcí
 • Odběry vzorků a mykologické rozbory
 • Průzkumy zaměřené na přítomnost azbestu, plísní, formaldehydu a jiných škodlivých látek

Nová zelená úsporám – NZU – podrobnější informace

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

 • průzkum a zaměření domu
 • energetické posouzení vhodnosti objektu pro získání dotace z programu NZU
 • zpracování kompletní dokumentace pro podání žádosti
 • projektová dokumentace opatření (oblast A a C)
 • projektová dokumentace rodinného domu (oblast B)
 • energetický posudek + krycí list
 • kompletní administrace žádosti (od podání žádosti až po vyplacení dotace)

CESTA K DOTACI

 1. Zpracování potřebné dokumentace (projektová dokumentace, energetický posudek, krycí list)
 2. Projednání záměru se stavebním úřadem
 3. Vyplnění elektronické žádosti
 4. Doručení žádosti s dokumentací a dalšími dokumenty na pracoviště SFŽP
 5. Kontrola žádosti fondem
 6. Akceptace žádosti
 7. Zajištění odborného technického dozoru
 8. Realizace stavby
  Lhůty pro dokončení stavby od akceptace žádosti:
  – 18 měsíců pro oblast podpory A
  – 24 měsíců pro oblast podpory B
  – 9 měsíců pro oblast podpory C
 9. Závěrečné vyhodnocení žádosti
 10. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 11. Výplata dotace
 12. Závěrečné vyhodnocení akce

Další podmínky:

 • Rodinný dům = stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.).
 • V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je nutné provést jeho výměnu.
 • Realizaci opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí provádění prací daného typu.
 • Rekonstrukce rodinného domu musí probíhat pod dohledem odborného technického dozoru.
 • Pro doložení realizace je nutný doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem:
  a) kolaudační souhlas (stavební povolení);
  b) písemné potvrzení stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby a že stavební úřad užívání stavby nezakázal (ohlášení stavby);
  c) písemné stanovisko příslušného stavebního úřadu nebo potvrzený zápis z ústního jednání mezi žadatelem a příslušným stavebním úřadem o projednání stavebního záměru (ostatní případy).

Upozornění:
V rámci administrace žádosti je nutné předložit fondu doklad o projednání stavebního záměru se stavebním úřadem. V některých případech je možné, že stavební úřad bude podmiňovat realizaci záměru ohlášením stavby nebo získáním stavebního povolení. Obraťte se proto raději včas na místně příslušný stavební úřad a projednejte s ním svůj stavební záměr. Budete-li nuceni podstoupit stavební řízení, vyžádejte si od nás aktualizaci nabídky na projektovou dokumentaci zateplení vašeho domu tak, aby byla použitelná i pro účely stavebního řízení. Dalším nutným dokladem, který budete muset předložit pro zdárné ukončení administrace, je Závěrečná zpráva odborného technického dozoru, který si musíte pro realizaci stavby najmout.

Termografie a Blower Door test

Termografie a termodiagnostika

 • termografické měření domu (prostoru) z exteriéru
 • termografické měření domu (prostoru) z interiéru za přirozených tlakových podmínek
 • termografické měření domu (prostoru) z interiéru při udržovaném podtlaku v interiéru
 • termografické měření domu (prostoru) z exteriéru při udržovaném přetlaku v interiéru

Chcete zjistit podrobnější informace k termografii? Přečtěte si tento článek

Blower door test, měření vzduchotěsnosti a průvzdušnosti (rodinné domy a byty)

 • konzultace k měření
 • stanovení objemů a ploch měřeného prostoru (výpočtem z projektové dokumentace nebo změřením na stavbě)
 • příprava stavby pro měření průvzdušnosti
 • měření intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem a exteriérem (hodnota n50) – za podtlaku i přetlaku dle požadavků ČSN EN ISO 9972 (dříve ČSN EN 13829)
 • vyhodnocení měření dle platné legislativy (především dle ČSN 73 0540-2)