NZÚ komplexní služby

• průzkum a zaměření domu
• energetické posouzení vhodnosti objektu pro získání dotace z programu NZU
• zpracování kompletní dokumentace pro podání žádosti
• projektová dokumentace opatření (oblast A a C)
• projektová dokumentace rodinného domu (oblast B)
• energetický posudek + krycí list
• kompletní administrace žádosti (od podání žádosti až po vyplacení dotace)

Cesta k dotaci

1. Zpracování potřebné dokumentace (projektová dokumentace, energetický posudek, krycí list)
2. Projednání záměru se stavebním úřadem
3. Vyplnění elektronické žádosti
4. Doručení žádosti s dokumentací a dalšími dokumenty na pracoviště SFŽP
5. Kontrola žádosti fondem
6. Akceptace žádosti
7. Zajištění odborného technického dozoru
8. Realizace stavby

Lhůty pro dokončení stavby od akceptace žádosti:

 • 18 měsíců pro oblast podpory A
 • 24 měsíců pro oblast podpory B
 • 9 měsíců pro oblast podpory C

9. Závěrečné vyhodnocení žádosti
10. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
11. Výplata dotace
12. Závěrečné vyhodnocení akce

Pokud chcete zajistit podporu NZÚ, můžete vyplnit nezávaznou poptávku

NEZÁVAZNĚ POPTAT
NEZÁVAZNĚ POPTAT

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • odborný posudek a technický dozor,
 • zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

B. Oblast podpory

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace

 • Jednorázová částka 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy)
 • Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

spolu s výstavbou rodinného domu je podpořena

 • Výstavba zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy částkou 35 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

C. Efektivní využití zdrojů energie

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem. Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Výše dotace

Jednorázová fixní částka:

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
 • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • 15 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Dotace na dokumentaci:

Dotaci lze získat nejen na realizaci úsporných opatření, ale i na pořízení dokumentace nezbytné pro podání žádosti, měření průvzdušnosti či technický dozor, a to v oblasti A až 25.000 Kč (max. 15 % z alokované částky), v oblasti B až 35.000 Kč a v oblasti C až 5.000 Kč (max. 15 % z alokované částky).

Další podmínky:

 • Rodinný dům = stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.).
 • V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je nutné provést jeho výměnu.
 • Realizaci opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí provádění prací daného typu.
 • Rekonstrukce rodinného domu musí probíhat pod dohledem odborného technického dozoru.
 • Pro doložení realizace je nutný doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem:

a) kolaudační souhlas (stavební povolení);

b) písemné potvrzení stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby a že stavební úřad užívání stavby nezakázal (ohlášení stavby);

c) písemné stanovisko příslušného stavebního úřadu nebo potvrzený zápis z ústního jednání mezi žadatelem a příslušným stavebním úřadem o projednání stavebního záměru (ostatní případy).

Upozornění:

V rámci administrace žádosti je nutné předložit fondu doklad o projednání stavebního záměru se stavebním úřadem. V některých případech je možné, že stavební úřad bude podmiňovat realizaci záměru ohlášením stavby nebo získáním stavebního povolení. Obraťte se proto raději včas na místně příslušný stavební úřad a projednejte s ním svůj stavební záměr. Budete-li nuceni podstoupit stavební řízení, vyžádejte si od nás aktualizaci nabídky na projektovou dokumentaci zateplení vašeho domu tak, aby byla použitelná i pro účely stavebního řízení. Dalším nutným dokladem, který budete muset předložit pro zdárné ukončení administrace, je Závěrečná zpráva odborného technického dozoru, který si musíte pro realizaci stavby najmout.

Videa z edukační kampaně Státního fondu životního prostředí ČR reagují na nejčastější předsudky spojené s dotacemi z programu Nová zelená úsporám.