Nová zelená úsporám – NZÚ komplexní služby

Co pro vás vypracuji a zajistím v programu Nová zelená úsporám

 • průzkum a zaměření domu
 • energetické posouzení vhodnosti objektu pro získání dotace z programu NZÚ
 • zpracování kompletní dokumentace pro podání žádosti
 • projektová dokumentace opatření (oblast A a C)
 • projektová dokumentace rodinného domu (oblast B)
 • energetický posudek + krycí list
 • kompletní administrace žádosti (od podání žádosti až po vyplacení dotace)
POPTAT NOVOU ZELENOU ÚSPORÁM

Cesta k dotaci Nová zelená úsporám

 1. Zpracování potřebné dokumentace (projektová dokumentace, energetický posudek, krycí list)
 2. Projednání záměru se stavebním úřadem
 3. Vyplnění elektronické žádosti
 4. Doručení žádosti s dokumentací a dalšími dokumenty na pracoviště SFŽP
 5. Kontrola žádosti fondem
 6. Akceptace žádosti
 7. Zajištění odborného technického dozoru
 8. Realizace stavby

  Lhůty pro dokončení stavby od akceptace žádosti:
  • 24 měsíců pro oblast podpory A (stávající rodinné domy zateplení, výměna výplní otvorů)
  • 36 měsíců pro oblast podpory B (výstavba nového rodinného domu)
  • 12 měsíců pro oblast podpory C (zdroje energie)

 9. Závěrečné vyhodnocení žádosti
 10. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 11. Výplata dotace
 12. Závěrečné vyhodnocení akce

Stávající domy

Nová zelená úsporám mýtus 1

Rekuperace řízené větrání

Nová zelená úsporám mýtus 2

Projekt novostavby

Nová zelená úsporám mýtus 3

nzu

Dotace 35 000 Kč - 150 000 Kč

FOTOVOLTAIKA

Dotace 25 000 - 100 000 Kč

TEPELNÉ-ČERPADLO
POPTAT

Zde můžete vyplnit poptávku.

ZDARMA získáte nabídku na výše uvedenou službu. Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání pro zpracování nabídky.

POPTAT

Potřebujete pomoci? Zavolejte mi
+420 731 707 296

Chcete se na cokoli zeptat? Napište mi
info@dumkoupim.cz

A - Stávající rodinné domy, přístavby, nástavby, půdní vestavby - Nová zelená úsporám

Dotaci z programu Nová zelená úsporám můžete využít u rekonstrukcí na:

 • zateplení stěn, výměny oken a venkovních dveří u stávajícího rodinného domu
 • zateplení stropu pod půdou rodinného domu
 • zateplení ploché střechy rodinného domu
 • zateplení šikmé střechy rodinného domu
 • zateplení podlah
 • Venkovní stínící techniku
 • Zelenou střechu

Dotaci z programu Nová zelená úsporám můžete využít také u přístaveb, nástaveb a při zástavbě půdního prostoru, kdy kromě využití dotací na stávající část domu můžete využít i dotace na pořízení oken a venkovních dveří, popř. zateplení nových obvodových konstrukcí.

Náklady na provoz domu můžete snížit pomocí dotace z programu Nová zelená úsporám instalací solárního termického a fotovoltaického systému, popř. využít systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace), využitím tepla z odpadních vod, výměnou elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, výměnou lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění) za nový zdroj tepla.

Dotace z programu Nová zelená úsporám se vztahuje i na odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy, stavbu zelené střechy a využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace z programu Nová zelená úsporám

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 550 000 Kč

O podporu v této oblasti lze žádat také v případě, kdy je původní stavba rodinného domu odstraněna a bezprostředně poté je na jejím místě umístěna stavba nového domu, a to za předpokladu, že je nová stavba z větší části umístěna na původně zastavěné ploše objektu, který byl odstraněn. Pokud tato podmínka není splněna, musí být žádost podána a posuzována dle podmínek a s výší dotace dle oblasti podpory B uvedené v kapitole 2.3.

V případech, kdy současně s realizací podporovaných opatření dochází k více než dvojnásobnému zvětšení původně zastavěné plochy stavby rodinného domu, je z hlediska Programu pohlíženo na realizovaná opatření jako na novostavbu. V takovém případě musí být žádost podána a posuzována dle podmínek a s výší dotace dle oblasti podpory B uvedené v kapitole 2.3.

Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2007.

Realizace opatření musí být prováděna dodavatelem s příslušným oprávněním a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu. V případech a za podmínek stanovených v § 160 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) může být realizace provedena také svépomocí.

v § 160 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb

(3) Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět

a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v §103, s výjimkou §103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8,
b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v §104.

§103

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, ·

Detailní informace k programu dotace Nová zelená úsporám naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele .

B - Nové rodinné domy výstavba a nákup nového rodinného domu - Nová zelená úsporám

Pokud plánujete výstavbu nového domu, můžete získat dotaci z programu  Nová zelená úsporám (NZÚ) ve výši (150 000 Kč – 450 000) Kč podle dosažených energetických parametrů budovy). Podmínkou je instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. V případě nákupu nového rodinného domu lze z programu Nová zelená úsporám získat dotaci na nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, ve výši (300 000 Kč – 450 000 Kč podle dosažených energetických parametrů budovy). Podporu lze poskytnout pouze na rodinný dům, u kterého byla stavba povolena od 30. 7. 2019 včetně:

Více informací o nuceném větrání se zpětným získáváním tepla

REKUPERACE
 • Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů. spolu s výstavbou rodinného domu je podpořena
 • Výstavba zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč najeden dům.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovyčástkou 35 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat podporu z oblastí podpory A a C, pokud podmínky pro příslušnou podoblast podpory nestanoví jinak.

Detailní informace k programu dotace Nová zelená úsporám naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele .

C - Zdroje energií - Nová zelená úsporám

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • řízené větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění),
 • využití tepla z odpadních vod.

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem. Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Výše dotace z programu Nová zelená úsporám

Jednorázová fixní částka:

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,

V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).

Podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A nebo i samostatně. Samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně 20%.

 • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,

V této podoblasti podpory je podporována instalace systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů a v nich vymezených bytových jednotkách. Podporovány jsou centrální systémy (podoblast podpory C.4.1) a decentrální systémy (podoblast podpory C.4.2).

 • 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,
 • až 35 000 Kč na využití tepla z odpadních vod,

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

Detailní informace k programu dotace Nová zelená úsporám naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele .

Dotace na dokumentaci k programu Nová zelená úsporám:

Dotaci z programu Nová zelená úsporám lze získat nejen na realizaci úsporných opatření, ale i na pořízení dokumentace nezbytné pro podání žádosti, měření průvzdušnosti či technický dozor, a to v oblasti A až 25.000 Kč (max. 15 % z alokované částky), v oblasti B až 35.000 Kč a v oblasti C až 5.000 Kč (max. 15 % z alokované částky).

Detailní informace k programu dotace Nová zelená úsporám  naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele .

Další podmínky programu Nová zelená úsporám

Detailní informace k programu dotace Nová zelená úsporám naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele .

 • Rodinný dům = stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.).
 • V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je nutné provést jeho výměnu.
 • Realizaci opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí provádění prací daného typu.
 • Rekonstrukce rodinného domu musí probíhat pod dohledem odborného technického dozoru.
 • Pro doložení realizace je nutný doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřade.
  1. kolaudační souhlas (stavební povolení);
  2. písemné potvrzení stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby a že stavební úřad užívání stavby nezakázal (ohlášení stavby);
  3. písemné stanovisko příslušného stavebního úřadu nebo potvrzený zápis z ústního jednání mezi žadatelem a příslušným stavebním úřadem o projednání stavebního záměru (ostatní případy).

V rámci výzvy nelze současně na jeden objekt uplatňovat více žádostí. Žádost může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory. Další žádost je možné podat až:

 • po vyplacení podpory v rámci předchozí žádosti
 • nebo v případě zpětvzetí předchozí žádosti,
 • zastavení řízení o předchozí žádosti v případě neplnění podmínek Programu
 • nebo v případě nevydání Registrace a rozhodnutí k předchozí žádosti.

Navýšení dotace o 10% z programu Nová zelená úsporám pro kraje Moravskoslezký, Ústecký, Karlovarský

Realizace vybraných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Zvýhodnění se vztahuje pouze na podporu v podoblastech: A.0 až A.3, B.0 až B.2, C.1 až C.4 a C.7 a dále na podporu výstavby zelených střech a instalace stínící techniky.

Upozornění:

V rámci administrace žádosti programu dotace Nová zelená úsporám je nutné předložit fondu doklad o projednání stavebního záměru se stavebním úřadem. V některých případech je možné, že stavební úřad bude podmiňovat realizaci záměru ohlášením stavby nebo získáním stavebního povolení. Obraťte se proto raději včas na místně příslušný stavební úřad a projednejte s ním svůj stavební záměr. Budete-li nuceni podstoupit stavební řízení, vyžádejte si od nás aktualizaci nabídky na projektovou dokumentaci zateplení vašeho domu tak, aby byla použitelná i pro účely stavebního řízení. Dalším nutným dokladem, který budete muset předložit pro zdárné ukončení administrace, je Závěrečná zpráva odborného technického dozoru, který si musíte pro realizaci stavby najmout.

Detailní informace k programu dotace Nová zelená úsporám naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele .