NZÚ komplexní služby

• průzkum a zaměření domu
• energetické posouzení vhodnosti objektu pro získání dotace z programu NZU
• zpracování kompletní dokumentace pro podání žádosti
• projektová dokumentace opatření (oblast A a C)
• projektová dokumentace rodinného domu (oblast B)
• energetický posudek + krycí list
• kompletní administrace žádosti (od podání žádosti až po vyplacení dotace)

Cesta k dotaci

1. Zpracování potřebné dokumentace (projektová dokumentace, energetický posudek, krycí list)
2. Projednání záměru se stavebním úřadem
3. Vyplnění elektronické žádosti
4. Doručení žádosti s dokumentací a dalšími dokumenty na pracoviště SFŽP
5. Kontrola žádosti fondem
6. Akceptace žádosti
7. Zajištění odborného technického dozoru
8. Realizace stavby

Lhůty pro dokončení stavby od akceptace žádosti:

 • 18 měsíců pro oblast podpory A
 • 24 měsíců pro oblast podpory B
 • 9 měsíců pro oblast podpory C

9. Závěrečné vyhodnocení žádosti
10. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
11. Výplata dotace
12. Závěrečné vyhodnocení akce

NEZÁVAZNĚ POPTAT

Zde můžete vyplnit nezávaznou poptávku.

Získáte ZDARMA nabídku na výše uvedené služby.

NEZÁVAZNĚ POPTAT

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • odborný posudek a technický dozor,
 • zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

B. Oblast podpory

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace

 • Jednorázová částka 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy)
 • Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

spolu s výstavbou rodinného domu je podpořena

 • Výstavba zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy částkou 35 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

C. Efektivní využití zdrojů energie

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem. Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Výše dotace

Jednorázová fixní částka:

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
 • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • 15 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Dotace na dokumentaci:

Dotaci lze získat nejen na realizaci úsporných opatření, ale i na pořízení dokumentace nezbytné pro podání žádosti, měření průvzdušnosti či technický dozor, a to v oblasti A až 25.000 Kč (max. 15 % z alokované částky), v oblasti B až 35.000 Kč a v oblasti C až 5.000 Kč (max. 15 % z alokované částky).

Další podmínky:

 • Rodinný dům = stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.).
 • V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je nutné provést jeho výměnu.
 • Realizaci opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí provádění prací daného typu.
 • Rekonstrukce rodinného domu musí probíhat pod dohledem odborného technického dozoru.
 • Pro doložení realizace je nutný doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem:

a) kolaudační souhlas (stavební povolení);

b) písemné potvrzení stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby a že stavební úřad užívání stavby nezakázal (ohlášení stavby);

c) písemné stanovisko příslušného stavebního úřadu nebo potvrzený zápis z ústního jednání mezi žadatelem a příslušným stavebním úřadem o projednání stavebního záměru (ostatní případy).

Upozornění:

V rámci administrace žádosti je nutné předložit fondu doklad o projednání stavebního záměru se stavebním úřadem. V některých případech je možné, že stavební úřad bude podmiňovat realizaci záměru ohlášením stavby nebo získáním stavebního povolení. Obraťte se proto raději včas na místně příslušný stavební úřad a projednejte s ním svůj stavební záměr. Budete-li nuceni podstoupit stavební řízení, vyžádejte si od nás aktualizaci nabídky na projektovou dokumentaci zateplení vašeho domu tak, aby byla použitelná i pro účely stavebního řízení. Dalším nutným dokladem, který budete muset předložit pro zdárné ukončení administrace, je Závěrečná zpráva odborného technického dozoru, který si musíte pro realizaci stavby najmout.