Pomůžu Vám s přípravou prodeje Vašeho domu

Uvažujete o prodeji rodinného domu vlastními silami bez realitní kanceláře, realitního poradce, či jiných finančních společností působících na realitním trhu? Budete prodávat prostřednictvím realitního zástupce a chcete mít přehled o tom co Vás během přípravy prodeje domu čeká?

zavolám Vám zpět

napište prosím Vaše telefonní číslo

stáhněte si průvodce pro přípravu prodeje rodinného domu

PŘEHLED SLUŽEB

Služby spojené s přípravu prodeje Vašeho domu, některé můžete mít zdarma

Podrobnější informace k přípravě prodeje domu

Zhlédněte video s tématikou prodeje a 10ti dílný seriál Nemoci nemovitostí. V seriálu se prezentovali nejčastější technické problémy (bolesti a nemoci) domů. Pořadem provázel Radim Mařík – hlavní inspektor nemovitostí NEMOPAS.

Výhody spolupráce se mnou

 • Prodávající provedu přípravou domu na prodeje a pomohu nastavit tržní hodnotu domu

 • Dlouholetá spolupráce s realitními kancelářemi a makléři

 • 10 let technických zkušeností na realitním trhu

 • 25 let v oboru navrhování, projektování a koordinace staveb

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro prodej domu

Kdo má povinnost nechat si vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji nebo pronájmu?
Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, má vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinnost opatřit si průkaz:

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy.
(Dle §7a, odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb. Celé znění zákona č. 406/2000 Sb. najdete např. zde)

Dle §7a odst. (5) zákona č. 406/2000 Sb.
Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v §7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.
Zda je objekt kulturní památkou nebo se nachází v památkové zóně, lze zjistit např. zde:
http://www.pamatkovykatalog.cz/
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
§7 zákona č. 406/2000 Sb.

a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
d) u staveb pro rodinnou rekreaci 13), které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
g) u budov zpravodajských služeb,
h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.
Celé znění zákona č. 406/200 Sb. najdete např. zde

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. (§7a odst. 9)

Větší změna dle §2, odst. 1f
s) větší změnou dokončené budovy se chápe změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy;

Obálka budovy dle §2, odst. 1t
t) obálkou budovy se chápe soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu;
Celé znění zákona č. 406/2000 Sb. najdete např. zde

§7a odst (4) zákona č. 406/2000 Sb.
Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.
Celé znění zákona č. 406/200 Sb. najdete např. zde

Technický průkaz domu zpracovaný metodikou NEMOPAS

Co metodika NEMOPAS hodnotí?

Nemopas se opírá o propracovanou metodiku vyhledávání rizikových řešení v osmi technických oborech, které významnou měrou ovlivňují technický stav nemovitosti a tím pohodu a bezpečnost při užívání. Metodiku vypracovali odborníci ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK.
Metodika Nemopas prověřuje u nemovitosti výskyt více než 120 rizik v následujících technických oborech – metodika založená na vyloučení rizik:

 • statika
 • úniky tepla
 • izolace proti vodě
 • zvuk a hluk
 • technické zařízení budovy
 • bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost
 • škodlivé látky a zdravé bydlení
 • povrch podlah a stěn
 • pozemky

INSPEKCE NEMOVITOSTI – ZÁKLAD
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS.

INSPEKCE NEMOVITOSTI – STANDARD
Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS. Každé případné riziko je podrobně analyzována na samostatném listě.

INSPEKCE NEMOVITOSTI – KOMPLET

Certifikovaný inspektor nemovitosti prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI, který obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejích případných problémů a seznam všech hodnocených rizik podle metodiky NEMOPAS. Každé případné riziko je podrobně popsána na samostatném listě. Ke každému riziku je navržen způsob sanace a ta je řádově oceněna (hrubý odhad). Na titulní straně je uvedena celková řádová odhadovaná cena všech sanací na nemovitosti.

Předání projektové dokumentace při změně vlastnictví stavby

Dle §125 odst. 1 a 3 – zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) – povinnost archivovat dokumentaci
„…při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.“
(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.
Celé znění zákona stavebního zákona č. 183/2006 Sb. najdete např. zde

Na základě dlouholeté zkušenosti z prostředí prodeje nemovitých věcí, kdy zpracovávám průkazy energetické náročnosti (PENB), znalecké posudky pro převody nemovitých věcí, pasporty uvádím další bod, které Vám mohou pomoci při vlastním prodeji, popř. zkrátit prodejní dobu včasným vyhotovením