Nová zelená úsporám - NZÚ

Zpět na zatepluji

Inspektor nemovitosti Nemopas nabízí komplexní služby v oblasti získání dotací

Dokumenty ke stažení (zdroj Státní fond životního prostředí ČR)      

 • Plakát NZU (PDF 1004,41 KB) - zobrazit
 • Informační leták programu NZÚ - formát A5 (PDF 2,57 MB) - zobrazit
 • Leták NZÚ pro rodinné domy (PDF 1,17 MB) - zobrazit
 • Leták NZÚ pro bytové domy (PDF 1,18 MB) - zobrazit

 

Videa z edukační kampaně Státního fondu životního prostředí ČR reagují na nejčastější předsudky spojené s dotacemi z programu Nová zelená úsporám.

Mýtus 1: vyřídit žádost je složité a zdlouhavé

Mýtus 2

Mýtus 3

 

 

Mýty a fakta na oficiálních stránkách NZÚ neleznete ZDE

DOSÁHNETE NA DOTACE KALKULAČKA PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 

Na oficiálním WEB PROGRAMU lze předběžně zjistit možnou výši dotace pro Váš dům  

Komplexní služby     

 • zpracování kompletní dokumentace pro podání žádosti
 • projektová dokumentace opatření (oblast A a C)
 • projektová dokumentace rodinného domu (oblast B)
 • energetický posudek + krycí list
 • kompletní administrace žádosti (od podání žádosti až po vyplacení dotace)

 

Potřebujete projekt, popř. zjišťujete možnosti získání dotací?

Poptávka

 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy (výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy, podporována jsou dílčí i komplexní opatření)
 • čtyři podoblasti podpory: A.0, A.1, A.2 a A.3

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – RODINNÉ DOMY

 • minimum je 20% úspora a 0,9xUdop (doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2)
 • jen výměna oken obvykle nestačí
 • pro A.3 nutná instalace VZT s rekuperací

Památkově chráněné objekty

 • pro A.0 stačí úspora 10 %
 • dotace o 30 % vyšší

 Další podmínky:

 • Rodinný dům = stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení" (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.).
 • V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je nutné provést jeho výměnu.
 • Realizaci opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí provádění prací daného typu.
 • Rekonstrukce rodinného domu musí probíhat pod dohledem odborného technického dozoru.
 • Pro doložení realizace je nutný doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem:

a) kolaudační souhlas (stavební povolení);
b) písemné potvrzení stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby a že stavební úřad užívání stavby nezakázal (ohlášení stavby);
c) písemné stanovisko příslušného stavebního úřadu nebo potvrzený zápis z ústního jednání mezi žadatelem a příslušným stavebním úřadem o projednání stavebního záměru (ostatní případy).

Leták NZÚ pro rodinné domy (PDF 1,17 MB) - zobrazit

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující např. uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (např. kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem
 • dotace na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
 • dotace na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • dotace na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • dotace na instalaci systému na využití tepla z odpadní vody

Podoblasti C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla
C1 – žádá se v kombinaci s oblastí A
C2 – žádá se samostatně, podmínkou je, že EA nepřekračuje 150 kWh.m-2.rok-1

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů
Podpora se poskytuje pouze na FV systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016 s maximálním výkonem do 10 kWp.

Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu v oblasti A, nebo i samostatně; samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně 20 %.
Dotace na pořízení dokumentace a BDT je 5 000 Kč, maximálně však 15 %.

Leták NZÚ pro rodinné domy (PDF 1,17 MB) - zobrazit

Dotace na dokumentaci:

Dotaci lze získat nejen na realizaci úsporných opatření, ale i na pořízení dokumentace nezbytné pro podání žádosti, měření průvzdušnosti či technický dozor, a to v oblasti A až 25.000 Kč (max. 15 % z alokované částky), v oblasti B až 35.000 Kč a v oblasti C až 5.000 Kč (max. 15 % z alokované částky).

Upozornění:

V rámci administrace žádosti je nutné předložit fondu doklad o projednání stavebního záměru se stavebním úřadem. V některých případech je možné, že stavební úřad bude podmiňovat realizaci záměru ohlášením stavby nebo získáním stavebního povolení. Obraťte se proto raději včas na místně příslušný stavební úřad a projednejte s ním svůj stavební záměr. Budete-li nuceni podstoupit stavební řízení, vyžádejte si od nás aktualizaci nabídky na projektovou dokumentaci zateplení vašeho domu tak, aby byla použitelná i pro účely stavebního řízení. Dalším nutným dokladem, který budete muset předložit pro zdárné ukončení administrace, je Závěrečná zpráva odborného technického dozoru, který si musíte pro realizaci stavby najmout.

Komplexní informace najdete zde.

Potřebujete projekt pro možnost získání dotace včetně kompletní administrace?

Poptávka

Zpět na zatepluji