Pasport stavby

Neradi píšete? Napište mi  svoje tel. číslo, zavolám a spolu upřesníme zadání poptávky.

Pasport stavby, zjednodušená dokumentace

Kdy potřebuji pasport

Pasport stavby budete potřebovat v okamžiku, kdy budete prodávat dům a zástupce banky poskytující hypotéku zjistí nesrovnalosti skutečného stavu domu s Vaší dostupnou dokumentací.

Dále pokud katastrální úřad při digitalizaci katastrálních map a při revizi katastru nemovitostí zjistí nesrovnalosti se skutečným stavem.

Kontrola katastrálního úřadu

Katastrální úřad kontroluje katastrální mapu se skutečností. V okamžiku kdy zjistí, že stavba není celá, popř. její část zanesená v katastrální mapě zapíše nesoulad zobrazení obvodu budovy se skutečným stavem do katastru nemovitostí.

Jednou z cest jak provést opravu je provedení pasportu a geometrického plánu (podrobnější informace, kdy bude proveden pasport a kdy dodatečné povolení jsou ve spodní části stránky)

Stavba není správně zakreslena v katastrální mapě

V případech, kdy stavba, popř. stavby nejsou správně zaneseny v katastrální mapě, zkolaudovány apod., může být prodloužen prodej nemovité věci v okamžiku, kdy banka poskytující hypotéku, popř. kupující bude trvat na zanesení skutečného stavu do katastru nemovitostí.

Jaká je náprava

Podrobnosti k nápravě vám sdělí katastrální a stavební úřad. Převážně se bude jednat o zhotovení geometrického plánu, dokumentace pasportu stávajícího stavu, popř. doložení všech dokumentů ke kolaudaci stavby.

Prodej domu, pasport a další služby

Na naší stránce „kontrola zákresu vaší nemovité věci v katastrální mapě“ zjistíte více informací zda jsou vaše stavby kompletně zakresleny v katastrální mapě. Pokud prodáváte dům můžete zhlédnout video s tématikou prodeje domu.

Pasport stavby, pasportizace, vypracování dokumentace stávajícího stavu

Co je uvedeno v zákoně

Dle §125 odst. 1 a 3 – zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) – povinnost archivovat dokumentaci „… při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.“

(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby),pokud ji stavebník nepořídil sám.

Můžou nastat tyto případy

1) Pokud máte projektovou dokumentaci

Projektová dokumentace odpovídá skutečnému stavu nemovitých věcí, tak je vše v pořádku. Pokud dokumentaci nemáte máte možnost, jako vlastník požádat stavební úřad o nahlédnutí do archivní dokumentace vašeho domu a za úplatu zkopírovat výkresovou dokumentaci. Pokud je nemovitost na vesnici, lze ještě dohledat archivní dokumentaci na obecním úřadě.

2) Pokud projektovou dokumentaci nemáte, tak můžou nastat tyto případy:

Potvrzení existence stavby – pasport stavby

Stavební úřad v souladu s § 125 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) může potvrdit existenci stavby, která byla „prokazatelně“ postavena v minulosti (před rokem 1976) a nedochovala se k ní žádná dokumentace. K uvedenému je nutné předložit žádost s přílohami (pasport stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., přílohy č. 7).

Dodatečné povolení stavby

Zákon č. 50/1976 (stavební zákon) stanovil jaké povolení má mít určitá stavba, proto stavby postavené po roce 1976 se považují za stavby „černé“.

Postup při povolování „černé“ stavby je upraven v § 129 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Podklady k žádosti o dodatečné povolení stavby jsou dány tím, co by stavba vyžadovala ke svému povolení, např. stavba, která vyžaduje ohlášení – doklady k ohlášení,…Pokud je stavba postavena bez příslušného povolení je nejdříve zahájeno řízení o odstranění stavby a pokud má stavebník nebo vlastník zájem může ve lhůtě 30 dní požádat o dodatečné povolení stavby.

3) Další možnou variantou je, že v archivu dohledáte stavební povolení a ideálně i kolaudační rozhodnutí

Pokud máte pouze stavební povolení, tak necháte zpracovat pouze zjednodušenou projektovou dokumentaci, kterou předložíte ke kolaudaci.  U kolaudace dále předložíte potřebné revize a zkoušky, které jsou pro danou stavbu vyžadovány.

Výše je uveden stručný přehled možností postupu, ale vždy se informujte na Vašem stavebním úřadě o postupu.

Po odeslání poptávky

Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.