Využijte dotaci NZÚ

Nova zelena usporam

Nevíte přesně co vybrat pro váš dům, neorientujete se v dotacích? Napište mi svoje tel. číslo, zavolám a spolu upřesníme zadání poptávky. Informace pro využití dotací NZÚ na konkrétní dům jsou zpoplatněny: 1 hod – 1 200 Kč.

Naše služby pro získání dotace NZÚ

Využití dotací NZÚ - seznam našich stránek

Pro rychlou orientaci uveden význam zkratek použitých níže v textu:

RD – rodinné domy

AZATEPLENÍ RD – pro stávající domy, rekreační objekty /pro domy postavené před 1.7.2013/

BNOVOSTAVBY RD – jednou z podmínek je povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
CZDROJE ENERGIÍ – výměna zdrojů tepla, příprava teplé vody, fotovoltaické systémy, větrání, využití tepla z odpadní vody – pouze pro stávající stavby
DADAPTAČNÍ A MIGRAČNÍ OPATŘENÍ – instalace stínící techniky, zelená střecha, dešťovka, instalace dobíjecích stanic

Cesta k dotaci Nová zelená úsporám

 1. Zpracování potřebné dokumentace (projektová dokumentace, energetické hodnocení)
 2. Vyplnění elektronické žádosti
 3. Kontrola žádosti fondem
 4. Akceptace žádosti
 5. Zajištění odborného technického dozoru
 6. Realizace opatření
 7. Proplacení dotace

Užitečné odkazy na informace od poskytovatele dotací NZÚ

nzu

A - Stávající rodinné domy, přístavby, nástavby, půdní vestavby

B - Nové rodinné domy výstavba a nákup nového rodinného domu

nzu

C - Zdroje energií, fotovoltaika, řízené větrání, solární systém, tepelná čerpadla

Nová zelená úsporám výše dotace podle systému

A - Stávající rodinné domy

Dotaci můžete využít i na rekreační objekt, pokud máte v rekreačním objektu trvalé bydlení – podrobnější informace pro dataci na rekreační objekt

Dotaci z programu Nová zelená úsporám můžete využít u rekonstrukcí na:

 • zateplení stěn, výměny oken a venkovních dveří u stávajícího rodinného domu – oblast A
 • zateplení stropu pod půdou rodinného domu – oblast A 
 • zateplení ploché střechy rodinného domu – oblast A 
 • zateplení šikmé střechy rodinného domu– oblast A
 • zateplení podlah – oblast A

Zateplení můžete dále propojit s níže uvedenými dotacemi z dalších oblastí podpor NZÚ

Postupné zateplení domu

Můžete zateplovat dům postupně, např. nejprve strop půdou a např. strop nad suterénem a za pár let např. provést výměnu oken a zateplení fasády. Nemusíte zateplovat kompletně celý dům.

Výše dotace je i rozdělena podle toho, zda zateplujete část domu, popř. celá dům.

Typ konstrukcePodporovoná opatření
Dilčí [Kč/m2]Základ [Kč/m2]Komplex [Kč/m2]Památky [Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově    
Výplně otvorů    
Konstrukce k zemině    

Dotaci z programu Nová zelená úsporám můžete využít také pokud budete rekonstruovat stávající části a současně budete provádět přístavbu, nástavbu, půdní vestavbu.

Náklady na provoz domu můžete snížit pomocí dotace z programu Nová zelená úsporám instalací:

Dotaci můžete využít i na rekreační objekty, kde máte trvalý pobyt

Pokud u rekonstrukce rodinného domu zvolíte např. zateplení včetně výměny oken + fotovoltaiku + instalaci dobíjecí stanice + dešťovku je bonus 30 000,- Kč

Podporu pro OBLAST A – ZATEPLENÍ lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. Ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013

Za stávající rodinný dům je považována také stavba nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu, a to za předpokladu, že energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřekročí 350 m2 a k odstranění původní stavby došlo bezprostředně a v souvislosti s přípravou stavby nového domu.

V případě, že je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy ve smyslu definice uvedené v kapitole 12, kotel určený na spalování pevných paliv nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem, a to nejpozději do data doložení dokumentů požadovaných k vydání rozhodnutí. 

Výše dotace z programu Nová zelená úsporám
 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte
 • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % celkových přímých realizačních výdajů. V případě využití některého z dotačních bonusů dle kap. 4.6 je celková výše podpory omezena na max. 60 % celkových přímých realizačních výdajů

B - Nové rodinné domy s využitím dotace - Nová zelená úsporám

Pokud plánujete výstavbu nového domu

Jednou z podmínek získání dotace na novostavbu z oblasti B je instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Před dokončením musí být proveden blower door test a splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.

C - Zdroje energií - Nová zelená úsporám pro stávající rodinné domy

V této oblasti jsou podporována pouze opatření realizovaná ve stávajících dokončených rodinných domech.

U dokončených novostaveb jsou podporována opatření, která nebyla započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení nebo byla realizována a uhrazena (včetně záloh) ne dříve, než 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí. 

Dokončením rodinného domu, je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 

Výše podpory pro podoblasti C.1 - VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA

 Pořizujete tepelné čerpadlo? potřebujete spočítat tepelné ztráty? Zjistěte více na stránce vytápění

Kamna-bio – Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Předání tepla sáláním popř. teplovzdušné – 30 000 Kč

Kamna-bio+ – Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem – 45 000 Kč

TČ-vytápění – Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění – 80 000 Kč

TČ-vytápění+ – Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody 100 000 Kč

TČ+FV – Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč

TČ-vzduch – Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 Kč

CZT – Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 Kč

Podmínkou pro poskytnutí podpory v dané podoblasti podpory je splnění požadavků na instalované zdroje –

Kotle na biomasu – Třída energetické účinnosti A+ (EU) č. 1187/2015

Tepelná čerpadla vzduch – voda, země – voda, voda – voda 
Třída energetické účinnosti A++ pro nízkoteplotní aplikace +35°C (EU) č. 811/201

Podoblast podpory C.2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Podporovány jsou následující systémy:
 • solární ohřev vody,
 • využití tepelného čerpadla s elektrickým pohonem pro ohřev vody

SOL – Solární termický ohřev vody 45 000 Kč

SOL+ – Solární termický ohřev vody s přitápěním 60 000 Kč

FV – Solární fotovoltaický ohřev vody 45 000 Kč

TČ-V – Využití tepelného čerpadla pro ohřev vody 45 000 Kč

Podporované solární termické systémy musí být sestaveny pouze z kolektorů splňujících minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb.,

Podporované fotovoltaické systémy musí být odděleny od distribuční soustavy el. energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou. Musí používat technologii pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži – sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“

Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaiky propojené s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově.

Podpora se poskytuje pouze na novou fotovoltaiku, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD + 5 000 Kč za projekt (220 000 Kč Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj)

Fotovoltaika musí být umístěna na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu.

Maximální podporovaný výkon fotovoltaiky (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp

V případě použití fotovoltaiky včetně bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu fotovoltaických modulů v kWh

Minimální instalace fotovoltaiky o výkonu 2 kWp 40 000 Kč
Minimální instalace fotovoltaiky o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč

(Měnič určený pro fotovoltaiku, který je vybaven současně fotovoltaickými a bateriovými vstupy a je schopen ostrovního provozu.)

Minimální instalace fotovoltaiky o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč

(Propojení fotovoltaiky a tepelného čerpadla musí zajišťovat inteligentní řídící systém, který umí využít tepelné čerpadlo v době výroby elektřiny pro ohřev vody v zásobních, ze kterých je v době kdy není vyráběna elektřina čerpána energie pro vytápění a TV, pro systém musí být vhodné tepelné čerpadlo)

(Tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu)

(V systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným čerpadlem.  V případě nízkoteplotních systémů vytápění z vlastní akumulací tepla – podlahové a stěnové vytápění –  + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele  programu NZÚ

Za 1 kWp instalovaného výkonu fotovoltaiky nad 2 kWp 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Kč

Požadavky na systém viz + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele  programu NZÚ

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Instalace fotovoltaiky od firmy COLSYS s.r.o.

Podoblast podpory C.4 – VĚTRÁNÍ VZT (rekuperace)

Potřebujte projekt na rekuperaci? Zjistěte více na stránce rekuperace.

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení.

Podporovány jsou následující systémy:

 • centrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • decentrální systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

VZT-C – Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 100 000 Kč

VZT-D – Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 75 000 Kč

V případě více bytových jednotek je podpora poskytována pouze jednou na rodinný dům

Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 % (deklarovaná účinnost VZT jednotky při návrhovém průtoku vzduchu, stanovená dle EN 308, popř. EN 13141-7, EN 13141-8).

Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy u rekonstrukcí n50 ≤ 2,5 [h-1]

Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy – blower door test.

 

Podoblast podpory C.5 – VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro využití tepla z odpadní vody včetně jejich příslušenství a zapojení.

Podporovány jsou následující systémy:

 • centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody,
 • decentrální systémy pro využití tepla z odpadní vody

Předehřev-C – Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 50 000 Kč

Předehřev-D – Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody 5 000 Kč / odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Podporu lze využít také v kombinaci s podporou na výstavbu nebo nákup nového domu.

V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 40 %

Na decentrální systém nelze podat samostatnou žádost, toto opatření je podporováno výhradně v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením

 

Podoblast podpory D.1 – INSTALACE STÍNÍCÍ TECHNIKY

Podporu lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení.

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy.

 

Podoblast podpory D.2 – ZELENÁ STŘECHA

Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství zelené střechy.

Maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 100 000 Kč za dobu trvání programu.

Dotaci lze čerpat i na novostavbu rodinného domu, na který není čerpána dotace z oblasti „B“ novostavba.

Podporu lze využít také v kombinaci s podporou na výstavbu nebo nákup nového domu

Je nutná řádná údržba a následná péči a údržbu zelené střechy. Vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy.

Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. využitím srážkové či přečištěné odpadní vody).

 

Podoblast podpory D.3 – DEŠŤOVKA

Podpora pro stávající domy a podporu lze čerpat také na rodinné domy ve výstavbě s výjimkou podoblasti D.3 – Zálivka. V takovém případě však bude podpora poskytnuta až po dokončení stavby a jejím řádném schválení k užívání.

Podporu v této podoblasti podpory lze poskytnout na stejný rodinný dům pouze jednou za dobu trvání programu.

Označení podporovaných opatřeníPodporované opatřeníVýše podpory [Kč]
ZálivkaSystém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady.

20 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu je omezena na 55 000 Kč

Zálivka + WCSystém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také  pro zálivku zahrady.

30 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu je omezena na 65 000 Kč

Šedá vodaSystém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také  pro zálivku zahrady.60 000
Šedá voda +Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také  pro zálivku zahrady.

70 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu je omezena na 105 000 Kč

x = objem nádrže v m3 na dešťovou vodu nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů

Odvodnění ploch musí odpovídající 100 % půdorysného průmětu střechy rodinného domu. V odůvodněných případech, kdy jej není technicky možné zajistit, snížen na minimální velikost plochy odpovídající 50 % půdorysného průmětu střechy rodinného domu. Systém může zajišťovat také odvodnění dalších vhodných ploch (např. terasy, střechy altánů, garáží, stodol…) s výjimkou komunikací a parkovacích ploch pro motorová vozidla.

Umístění akumulačních nádrží pod úrovní terénu, popř. v určených technických prostorách staveb

 • zajištěna kvalita vody bez rizika poškození systému mrazem
 • voda musí být chráněna před účinky denního světla a prudkých výkyvů teplot

Využití stávajících žump

 • lze využít také stávající vyčištěné a těsné podzemní jímky

Využití vody pouze na zalévání zahrady u novějších staveb

D.3 – Zálivka nejsou podporována opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) dříve než 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.

Minimální požadovaný objem akumulační nádrže na dešťovou vodu je 2 m3

Další informace + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele  programu NZÚ

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Podoblast podpory D.4 – EKOMOBILITA

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům.

Označení podporovaných opatření Podporované opatření Jednotková výše podpory [Kč/dobíjecí bod]
Elektromobilita Instalace dobíjecích stanic 30 000

Dotaci lze čerpat i na novostavbu rodinného domu, na který není čerpána dotace z oblasti „B“ novostavba.

 

Podoblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA

Co můžete využít u postupného zateplování domu. Pokud budete např. 1 fázi zateplovat půdu a strop nad suterénem bude výše podpory na projekt 25 000 Kč.

Pokud se rozhodnete po dokončení 1.fáze, že zateplíte fasádu a vyměníte okna bude výše podpory na projekt opět 25 000 Kč.

Podporovaná opatřeníVýše podpory
[Kč]
A – Zateplení 
B – Novostavba 
C – Zdroje energie podoblasti C2, C3 a C4 
D – Dešťovka pouze pro opatření Šedá voda a Šedá voda+ 
Strukturálně postižené kraje
Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. Bonus se nevztahuje na další dotační bonusy
Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč. Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 20 000 Kč.

Pokud budete kombinovat FVE s dešťovkou, kombinujete 2 opatření – bonus 10 000,- Kč.

Pokud k výše uvedenému např. přidáte instalaci dobíjecí stanice – kombinujete 3 opatření – bonus 20 000,- Kč.

Dotace včetně bonusu bude vyplacena, až bude zrealizováno vše – např. fotovoltaika, dešťovka, dobíjecí stanice, není možné vyplácet podporu postupně.

Bonus pro strukturálně postižené kraje

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. Bonus se nevztahuje na další dotační bonusy.

Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč. Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 20 000 Kč.

Doložení a délka realizace

Lhůta pro doložení dokumentů vyžadovaných k doložení realizace stanovena následovně:

 • v oblasti podpory A, C, D 24 měsíců,
 • v oblasti podpory B 36 měsíců,
 • nejpozději však do 30. 6. 2025 pro všechny oblasti podpory.

Lhůty jsou počítány ode dne akceptace žádosti. Žádá-li žadatel na opatření z více oblastí podpory, je stanoven jednotný termín pro doložení dokumentů vyžadovaných pro vydání rozhodnutí, a to podle oblasti podpory s nejdelší lhůtou.

Definice rodinného domu

Nové domy

stavba pro bydlení dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, a je (bude) jako rodinný dům zapsána v katastru nemovitostí.

Stávající stavby - pro účely programu za rodinné domy považovány:
 • stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty,
 • obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt,
 • stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení a má přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Užívání pro bydlení je prokázáno, pokud žadatel doloží, že on sám nebo jiná osoba má v této stavbě evidován trvalý pobyt počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti,
 • bytové domy s řadově uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavebně technickou konstrukcí a účelem užívání odpovídají řadovým rodinným domům, nemají společné prostory a jejich bytové jednotky stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídají rodinnému domu.
Za rodinný dům se pro potřeby programu nepovažují:
 • rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy (stanovené dle definice v této kapitole) užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře apod.),
 • stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem,
 • stavby dočasné,
 • výrobky plnící funkci stavby.

Ve sporných případech stanoví kategorii stavby, pro potřeby řízení o žádosti o podporu, Fond.


Po odeslání poptávky

 Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.