Kroky pro úspory energie

Nevíte přesně co vybrat pro váš dům, neorientujete se v dotacích? Napište mi svoje tel. číslo, zavolám a spolu upřesníme zadání poptávky. Informace pro využití dotací NZÚ na konkrétní dům jsou zpoplatněny: 1 hod – 1 200 Kč.

Úspora energie u rekonstrukce starého domu.

Náklady na bydlení se stále zvyšují. Zásadním krokem pro úsporu energie u rekonstrukce starého domu je rozmyšlení jednotlivých kroků, které můžou za využití dotací z programu Nová zelená úsporám vést ke snížení výdajů za ceny energií.

Využití dotace Nová zelená úsporám pro úsporu energie

Dotace z programu Nová zelená úsporám nemusíte využít všechny najednou, ale můžete si nabízené dotace postupně rozložit do jednotlivých kroků a tím si snížit výdaje za rekonstrukci. Získané peníze z předchozích dotací můžete postupně investovat do dalšího kroku rekonstrukce rodinného domu.

Kroky pro úsporu energie u rekonstrukce starého domu

Kroky rekonstrukce starého domu s ohledem na úsporu energie můžete u starého domu provádět svépomocí.

Dotace svépomocí – Nová zelená úsporám umožňuje níže uvedené kroky provádět svépomocí mimo instalaci zdrojů energie.

Výhody pro Vás - úspory energií

Kroky k úsporám energie

Zateplení půdy, zateplení stropu sklepa, zateplení střechy

Začněte nejdříve nejméně nákladnými rekonstrukcemi rodinného domu, a to je zateplením půdy a zateplení stropu sklepa. V tomto kroku ještě můžete přidat zateplení stěn sousedících s případným nevytápěným prostorem.

zateplení půdy

Zateplení půdy

Pro zateplení půdy můžete využít např.:

 • zateplení půdy foukanou izolací
 • zateplení půdy položením minerální, popřípadě skelné izolace
 • lze využít systém od firmy ISOVER Stepcross – systém zateplení pochozí půdy.

Zateplením půdy u nezatepleného domu můžete podle typu domu snížit náklady na vytápění cca okolo 20 %

Tl. tepelné izolace, tak aby bylo možné získat dotaci z programu Nová zelená úsporám Vám navrhne projektant spolu s energetickým specialistou.

Zateplení stropu sklepa

Zateplení stropu sklepa

Pro zateplení stropů sklepa a můžete využít např.:

 • Zateplení lamelovými deskami Fasrock LG 1. Desky jsou vyrobeny z kamenné vlny ROCKWOOL

Zateplením stropu sklepa nezatepleného domu můžete podle typu domu snížit náklady na vytápění cca okolo 10 %

Tl. tepelné izolace, tak aby bylo možné získat dotaci z programu Nová zelená úsporám Vám navrhne projektant spolu s energetickým specialistou.

Zateplení střechy svépomocí

Pro zateplení šikmé střechy z vnitřní strany

Zateplením střechy nezatepleného domu můžete podle typu domu snížit náklady na vytápění cca okolo 20-25 %

Tl. tepelné izolace, tak aby bylo možné získat dotaci z programu Nová zelená úsporám Vám navrhne projektant spolu s energetickým specialistou.

Zateplení fasády, zateplení ploché střechy, výměna oken a vstupních dveří

Dalším krokem může být zateplení fasády, zateplení ploché střechy a výměna oken a vstupních dveří.

Zateplení fasády

zateplení stěn

Pro zateplení fasády můžete využít:

 • Kontaktní zateplovací systémy
 • Zateplovací systémy s větranou mezerou a obklady z různých materiálů

Zateplením fasády nezatepleného domu můžete podle typu domu snížit náklady na vytápění cca okolo 25 -30 % tepelné izolace. tepelné izolace, tak aby bylo možné získat dotaci z programu Nová zelená úsporám Vám navrhne projektant spolu s energetickým specialistou

Výměna oken

výměna oken

Pro možnost využít dotaci z programu Nová zelená úsporám musí být součinitel prostupu tepla měněných
výplní otvorů svislých konstrukcí na obálce budovy ≤ 0,6 Un,20  ( Uw  ≤  0,9 W/m2.K)

Výměnou oken u nezatepleného domu můžete podle typu domu snížit náklady na vytápění cca okolo 5 -15%

Nákup nových oken s výhledem na získání dotace z programu Nová zelená úsporám Vám konzultujte s projektantem a  energetickým specialistou

Výhody pro Vás u realizace zateplení a výměny oken

Výše podpory pro podoblasti C.1 - VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA

Podpora se poskytuje výměnou za stávající hlavní zdroje tepla

 1. Kotlů na pevná paliva, nižší než 3.třídy
 2. kotlů na topné oleje /podrobnosti závazné pokyny/
 3. lokálních topidel na pevná paliva
 4. elektrického vytápění za sytém s tepelným čerpadlem

Podrobné údaje uvedeny v závazných pokynech pro žadatele programu NZÚ

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Podoblast podpory C.2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Přímý ohřev vody fotovoltaikou
Fotovoltaika ohřev vody
Podporovány jsou následující systémy:

SOL – Solární termický ohřev vody 45 000 Kč
SOL+ – Solární termický ohřev vody s přitápěním 60 000 Kč
FV – Solární fotovoltaický ohřev vody 45 000 Kč (ohřev vody fotovoltaikou)
(Jedná se o systém fotovoltaické elektrárny, která není propojena s rozvody v domě, ale od solárních panelů je přivedena elektřina pouze k bojleru, pro ohřev vody v zásobníku)
TČ-V – Využití tepelného čerpadla pro ohřev vody 45 000 Kč

Podrobné údaje uvedeny v závazných pokynech pro žadatele programu NZÚ

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

FVE - fotovoltaika schema

Dotace na fotovoltaiku se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaiky propojené s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově.

Fotovoltaická elektrárna  umístění:

 • fotovoltaika na střeše domu
 • fotovoltaika na střeše vedlejší stavby
 • fotovoltaika na pomocné konstrukci – konstrukce musí umožňovat údržbu pozemku

Podpora se poskytuje pouze na novou fotovoltaiku, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD + 5 000 Kč za projekt (220 000 Kč Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj)

Fotovoltaika musí být umístěna na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu.

Maximální podporovaný výkon fotovoltaiky (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp

Podrobné údaje uvedeny v závazných pokynech pro žadatele programu NZÚ. Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Podoblast podpory C.4 – VĚTRÁNÍ VZT (rekuperace)

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení.

Podporovány jsou následující systémy:

VZT-C – Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 100 000 Kč
VZT-D – Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 75 000 Kč

V případě více bytových jednotek je podpora poskytována pouze jednou na rodinný dům

Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy u rekonstrukcí n50 ≤ 2,5 [h-1]

Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy – blower door test.

Další informace + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele  programu NZÚ

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Využití tepla z odpadní vod

Dotace na dešťovku se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro využití tepla z odpadní vody včetně jejich příslušenství a zapojení.

Podporovány jsou následující systémy:

Předehřev-C – Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 50 000 Kč
Předehřev-D – Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody 5 000 Kč / odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Podporu lze využít také v kombinaci s podporou na výstavbu nebo nákup nového domu.

Další informace + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele  programu NZÚ

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Instalace stínící techniky

Podporu lze poskytnout výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení.

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci trvale instalovaných stavebních výrobků venkovní stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění, které slouží ke snížení tepelné zátěže místností nacházejících se uvnitř obálky budovy.

Manuál – Systém stínicí techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby – 1 000 Kč/m2
IQ – Systém stínicí techniky s inteligentním motorickým řízením – 1 500 Kč/m2

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Zelená střecha

Lze využít. Na realizaci nových zelených střech na rodinných domech a na dalších. Nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci. K rodinnému domu. Dotaci lze čerpat i na novostavbu rodinného domu,  na který není čerpána dotace z oblasti „B“ novostavba.

Dešťovka

dešťovka

Podpora využití dešťové vody je rozdělena do několika skupin.

Pouze pro stávající rodinné domy  je navržena skupina „Zálivka“, která umožňuje pouze zadávání zahrady dešťovou vodou.

Ostatní skupiny lze využít jak pro stávající domy, tak pro novostavby.

 

Dobíjecí stanice na elektromobily

Pro rodinný dům, rekreační dům jsou podporovány maximálně 2 instalace dobíjecích stanic /dobíjecích bodů/.

Výše podpory pro jeden dobíjecí bod je 30 000 Kč. Maximálně tedy můžete pro rodinný dům získat dotaci ve výši 60 000 Kč na instalaci dvou dobíjecích stanic.

Využití dotace na dobíjecí stanice z programu  NZÚ není podmíněno vlastněním elektromobilu v době pořízení dobíjecí stanice a využití dotace na dobíjecí stanici z programu Nová zelená úsporám.

Dotaci lze čerpat i na novostavbu rodinného domu, na který není čerpána dotace z oblasti „B“ novostavba.