Dotace na rekonstrukci

dotace na rekostrukci

Možnost získání dotace na rekonstrukci domu

Dotace na rekonstrukci - individuální návrh

Každý rodinný dům je individuální, stejně tak i my hledáme individuální cestu pro úsporu každého postaveného rodinného domu s maximálním využitím podpory z dotací programu Nová zelená úsporám a maximálním snížením výdajů za energie.

Projekt řešíme od zaměření domu, zpracování architektonické a energetické studie, projekt pro NZÚ případně rozšíříme i o projekt pro stavební řízení.

Pokud plánujete snížit náklady na provoz domu je ideální, pokud vám to rozpočet dovolí nejprve snížit tepelné ztráty domu kompletním zateplením domu a výměnou výplní.

Na zateplený dům budou nižší náklady jak provoz domu, tak na realizaci rekonstrukce vytápění, popř. pořízení zdroje pro vytápění /tepelná čerpadla s nižším výkonem/.

Snížení nákladů na provoz domu docílíte i instalací dalších zdrojů energií.

Pro rekonstrukce můžete využít dotaci z programu Nová zelená úsporám

Pro rychlou orientaci uveden význam zkratek použitých níže v textu:

 • RD – rodinné domy
 • A – ZATEPLENÍ RD – pro stávající domy, rekreační objekty /pro domy postavené před 1.7.2013/
 • C – ZDROJE ENERGIÍ – výměna zdrojů tepla, příprava teplé vody, fotovoltaické systémy, větrání, využití tepla z odpadní vody
 • D – ADAPTAČNÍ A MIGRAČNÍ OPATŘENÍ – instalace stínící techniky, zelení střecha, dešťovka, instalace dobíjecích stanic

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Snížení výdajů za provoz domu instalací fotovoltaiky

Solární fotovoltaický systém pro ohřev vody (oblast dotace NZÚ C2)

1) Zde máte možnost instalovat solární fotovoltaický systém pro ohřev vody

 • výše dotace 45 000,- Kč
 • systém musí být odděleny od distribuční soustavy el. energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou
 • minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury / instalovanému výkonu fotovoltaického systému 80 [l.kWp-1]

PROHLÉDNĚTE SI CENOVOU NABÍDKU NA INSTALACI PRO VÁŠ DŮM

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. Bonus se nevztahuje na další dotační bonusy.

Přímý ohřev vody fotovoltaikou
Solární elektrárna pro přímý ohřev vody

Výroba vlastní elektrické energie pomocí fotovoltaické elektrárny (oblast dotace NZÚ C3)

2) Druhou možností je a pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou

 • Maximální výše dotace je 200 000,- Kč na jeden RD + 5 000 Kč na projektovou dokumentaci
 • Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp
 • Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů

PROHLÉDNĚTE SI CENOVOU NABÍDKU NA INSTALACI PRO VÁŠ DŮM

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. Bonus se nevztahuje na další dotační bonusy.

FVE - fotovoltaika schema
Fotovoltaika (FVE) - schéma

Instalace dobíjecích stanic pro elektroauta (oblast dotace D4)

3) Pořízení dobíjecích stanic pro elekromobily

 • Výše dotace je 30 000,- Kč na jeden nabíjecí bod
 • Podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům.

PROHLÉDNĚTE SI CENOVOU NABÍDKU NA INSTALACI PRO VÁŠ DŮM

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. Bonus se nevztahuje na další dotační bonusy.

Dílčí zateplení na rodinné domy a rekreační objekt

vytápěný prostor
Zateplení stěn
Zateplení stěn
výměna oken
výměna oken
zateplení půdy
zateplení půdy
Zateplení podlahy
Zateplení podlahy nad suterénem (popř. podlahy na terénu)

Pro využití dotace z programu nová zelená úsporám nemusíte zateplovat najednou celý dům a měnit okna a dveře.

Můžete zateplovat postupně např. nejprve strop pod nevytápěnou půdou, nebo strop nad nevytápěným suterénem.

Vždy musí být splněny požadované parametry v oblasti A – zateplení.

Typ konstrukce Podporovoná opatření
Dilčí [Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově 600
Výpně otvorů 2200
Konstrukce k zemině 800

Co můžete využít u postupného zateplování domu. Pokud budete např. 1 fázi zateplovat půdu a strop nad suterénem bude výše podpory na projekt 25 000 Kč.

Pokud se rozhodnete po dokončení 1.fáze, že zateplíte fasádu a vyměníte okna bude výše podpory na projekt opět 25 000 Kč.

Stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení musí být doloženo prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti – pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci.

Podporu pro OBLAST A – ZATEPLENÍ lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. Ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013

Dokončení realizace do 24 měsíců – nejpozději však do 30. 6. 2025 pro všechny oblasti podpory.

Pokud je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy kotel určený na spalování pevných paliv nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem, a to nejpozději do data doložení dokumentů požadovaných k vydání rozhodnutí.

Komplexní zateplení na rodinné domy a rekreační objekty

Kompletní zateplení domu

Pro komplexní jsou oproti dílčímu zateplení vyšší částky na podporovaná opatření.

Maximální výše dotace je až 650 000 Kč (715 000 Kč – Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj) + 25 000 Kč za projekt

Typ konstrukce Podporovoná opatření
Základ [Kč/m2] Komplex [Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově 800 1000
Výpně otvorů 3000 3800
Konstrukce k zemině 1050 1300

O podporu v této oblasti lze žádat také v případě změny dokončené budovy, kdy je původní stavba rodinného domu žadatelem odstraněna a bezprostředně poté je na jejím místě umístěna stavba nového rodinného domu, a to za předpokladu, že energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřekročí 350 m2

Stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení musí být doloženo prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti – pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci.

Podporu pro OBLAST A – ZATEPLENÍ lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. Ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013

Dokončení realizace do 24 měsíců – nejpozději však do 30. 6. 2025 pro všechny oblasti podpory.

Pokud je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy kotel určený na spalování pevných paliv nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem, a to nejpozději do data doložení dokumentů požadovaných k vydání rozhodnut

Zmenšení ztát při větrání domu

Instalací centrálního systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, popř. decentrálním systéme řízeného větrání se zpětným získáváním tepla ušetříte na vytápění a přejdete možným níže uvedeným problémům s kvalitou vnitřního vzduchu.

Typ konstrukce Podporovoná opatření Výše podpory [Kč/dům]
VZT-C Centrální systém řízeného větrání se zpětným získávání tepla 100 000
VZT-D Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získávání tepla 75 000

Po instalaci se musí provést blower door test, kterým se ověří podmínky pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 [h-1]. Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy.

Častým problémem při zateplení objektu a výměně oken je zhoršení kvality vnitřního vzduchu, kdy těsná okna nepropouští tolik čerstvého vzduchu jako stará dřevěná zdvojená nebo dvojitá dřevěná okna. Pokud se pravidelně nevětrá i v nočních hodinách dochází k vyšší koncentraci CO2.

Při vyšších koncentracích CO2 dochází ke snížení koncentrace a bolesti hlavy.

Koncentraci CO2 lze měřit pomocí dostupných přístrojů

Dle vyhlášky 268/2009 §11, odst. 5 je požadavek, že Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teplot. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm.

Doporučená hodnota pro vnitřní prostory je do 1000 ppm.

Po odeslání poptávky

 Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.