Rekonstrukce domu

dotace na rekostrukci

Nevíte přesně co vybrat pro váš dům, neorientujete se v dotacích? Napište mi svoje tel. číslo, zavolám a spolu upřesníme zadání poptávky. Informace pro využití dotací NZÚ na konkrétní dům jsou zpoplatněny: 1 hod – 1 200 Kč.

Projekt rekonstrukce domu

Seznam projekčních prací pro rekonstrukci domu:

(včetně vyřízení dotace na rekonstrukci domu z programu Nová zelená úsporám)

Pro rekonstrukci domu zajistíme realizaci a dotaci z programu NZÚ pro:

Seznam realizačních prací, které pro vás zařídíme na stavbu domu:

(včetně vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám)

Naše stránky, kde získáte další informace pro TZB a úsporu energie

Dotace na rekonstrukci domu - podrobnější informace

Rekonstrukce starého domu - snížení výdajů za platby elektřiny a plynu

Pokud máte popraskaný dům  a plánujete zateplení domu, přečtěte si více o opravě trhlin pomocí helikální výztuže na stránce opravy trhlin domu.

V době, kdy nám ceny energií na bydlení stoupají raketovým tempem, hledají majitelé rodinných domů možnosti úsporných opatření, jak ušetřit za elektřinu a jak ušetřit za plyn. Zároveň je v současné době častá otázka čím nahradit plynový kotel? Častým výběrem je náhrada tepelným čerpadlem. Zásadní pro úsporu energie je snížení tepelných ztrát a mít dům s nízkou energetickou náročností. Snížením tepelných ztát snížíte množství odběru elektrické energie a plynu pro vytápění a zároveň snížíte znečištění životního prostředí. Teprve pro snížení tepelných ztát nainstalujte tepelné čerpadlo.

Níže je uvedena možnost využití dotací z programu Nová zelená úsporám jak pro dílčí zateplení, tak komplexní zateplení.

V dalším kroku je využití fotovoltaiky pro snížení odběru elektrické energie ze sítě.

Snížit spotřebu elektrické energie Vám také pomůže rekuperace, která zároveň zlepší kvalitu vnitřního vzduchu u rekonstrukce starého objektu.

Rekonstrukce nová zelená úsporám - dílčí zateplení na rodinné domy a rekreační objekt

vytápěný prostor
zateplení stěn
zateplení stěn
výměna oken
výměna oken
zateplení půdy
izolace půdy
Zateplení stropu sklepa
Zateplení podlahy nad suterénem (popř. podlahy na terénu)

Pro využití dotace z programu nová zelená úsporám nemusíte zateplovat najednou celý dům a měnit okna a dveře. Rekonstrukce domu může být postupná.

Můžete zateplovat např. nejprve strop pod nevytápěnou půdou, nebo strop nad nevytápěným suterénem.

Vždy musí být splněny požadované parametry v oblasti A – zateplení.

Typ konstrukcePodporovaná opatření
Dílčí [Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově 
Výplně otvorů 
Konstrukce k zemině 
Příklad rekonstrukce domu s vícenásobným využitím dotace z NZÚ

Co můžete využít u postupného zateplování domu. Pokud budete např. 1 fázi zateplovat půdu a strop nad suterénem bude výše podpory na projekt 25 000 Kč.

Pokud se rozhodnete po dokončení 1.fáze, že zateplíte fasádu a vyměníte okna bude výše podpory na projekt opět 25 000 Kč.

Rekonstrukce domu pro rekreaci s využitím dotace z NZÚ

U stavby určené pro rodinnou rekreaci využívané k trvalému rodinnému bydlení musí být doloženo prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti – pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci.

Rekonstrukce domu – základní podmínky využití dotace z NZÚ

Podporu pro OBLAST A – ZATEPLENÍ lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. Ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013

Pokud je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy kotel určený na spalování pevných paliv nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem, a to nejpozději do data doložení dokumentů požadovaných k vydání rozhodnutí.

Rekonstrukce domu - kompletní zateplení na rodinné domy a rekreační objekty

Kompletní zateplení domu

Kompletní rekonstrukce domu

Pro kompletní rekonstrukci domu jsou oproti dílčímu zateplení vyšší částky na podporovaná opatření.

 

Typ konstrukcePodporovaná opatření
Základ [Kč/m2]Komplex [Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově  
Výplně otvorů  
Konstrukce k zemině  

Rekonstrukce domu – základní podmínky využití dotace z NZÚ

O podporu v této oblasti lze žádat také v případě změny dokončené budovy, kdy je původní stavba rodinného domu žadatelem odstraněna a bezprostředně poté je na jejím místě umístěna stavba nového rodinného domu, a to za předpokladu, že energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřekročí 350 m2

Stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení musí být doloženo prokázání trvalého pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti – pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci.

Podporu pro OBLAST A – ZATEPLENÍ lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. Ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013


Pokud je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy kotel určený na spalování pevných paliv nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013, je žadatel povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem, a to nejpozději do data doložení dokumentů požadovaných k vydání rozhodnut

Rekonstrukce domu - snížení výdajů za provoz domu instalací fotovoltaiky

Solární fotovoltaický systém pro ohřev vody (oblast dotace NZÚ C2)

1) Zde máte možnost instalovat solární fotovoltaický systém pro ohřev vody

  • výše dotace 45 000,- Kč
  • systém musí být odděleny od distribuční soustavy el. energie a vnitřních rozvodů propojených s distribuční soustavou
  • minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury / instalovanému výkonu fotovoltaického systému 80 [l.kWp-1]

PROHLÉDNĚTE SI CENOVOU NABÍDKU NA INSTALACI PRO VÁŠ DŮM

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. Bonus se nevztahuje na další dotační bonusy.

Přímý ohřev vody fotovoltaikou
Solární elektrárna pro přímý ohřev vody

Výroba vlastní elektrické energie pomocí fotovoltaické elektrárny (oblast dotace NZÚ C3)

2) Druhou možností je a pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou

  • Maximální výše dotace je 200 000,- Kč na jeden RD + 5 000 Kč na projektovou dokumentaci
  • Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp
  • Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů

PROHLÉDNĚTE SI CENOVOU NABÍDKU NA INSTALACI PRO VÁŠ DŮM

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. Bonus se nevztahuje na další dotační bonusy.

FVE - fotovoltaika schema
Fotovoltaika (FVE) - schéma

Instalace dobíjecích stanic pro elektroauta (oblast dotace D4)

3) Pořízení dobíjecích stanic pro elekromobily

  • Výše dotace je 30 000,- Kč na jeden nabíjecí bod
  • Podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům.

PROHLÉDNĚTE SI CENOVOU NABÍDKU NA INSTALACI PRO VÁŠ DŮM

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. Bonus se nevztahuje na další dotační bonusy.

Rekonstrukce domu - zmenšení ztrát při větrání domu

Instalací centrálního systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, popř. decentrálním systéme řízeného větrání se zpětným získáváním tepla ušetříte na vytápění a přejdete možným níže uvedeným problémům s kvalitou vnitřního vzduchu.

Typ konstrukce Podporovoná opatření Výše podpory [Kč/dům]
VZT-C Centrální systém řízeného větrání se zpětným získávání tepla 100 000
VZT-D Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získávání tepla 75 000

Po instalaci se musí provést blower door test, kterým se ověří podmínky pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 [h-1]. Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy.

Častým problémem při zateplení objektu a výměně oken je zhoršení kvality vnitřního vzduchu, kdy těsná okna nepropouští tolik čerstvého vzduchu jako stará dřevěná zdvojená nebo dvojitá dřevěná okna. Pokud se pravidelně nevětrá i v nočních hodinách dochází k vyšší koncentraci CO2.

Při vyšších koncentracích CO2 dochází ke snížení koncentrace a bolesti hlavy.

Koncentraci CO2 lze měřit pomocí dostupných přístrojů

Dle vyhlášky 268/2009 §11, odst. 5 je požadavek, že Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teplot. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm.

Doporučená hodnota pro vnitřní prostory je do 1000 ppm.

Po odeslání poptávky

 Nejdříve vám zavoláme a upřesníme zadání. Nezávazně posoudím vaší poptávku a navrhnu optimální řešení a cenu za službu.