Dotace na novostavbu rodinného domu 2022

dotace na novostavbu

Nevíte přesně co vybrat pro váš dům, neorientujete se v dotacích? Napište mi svoje tel. číslo, zavolám a spolu upřesníme zadání poptávky. Informace pro využití dotací NZÚ na konkrétní dům jsou zpoplatněny: 1 hod – 1 200 Kč.

Dotace na novostavu

S dotací na nový rodinný dům vám ideálně pomůžeme před zahájení projektu. Zpracujeme studii domu, energetické hodnocení a doporučíme postup pro max. využití dotace z programu NZÚ. 

U rozestavěné nové stavby rodinného domu zhodnotíme, zda jde využít dotaci z programu nová zelená úsporám, popřípadě jaká dotace jde využít po dokončení stavby /po zápisu do katastru nemovitostí/.

Dotace na novostavbu se vyplácí až po dokončení stavby.

Pokud budete čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám z oblasti B můžete dále využít dotace z oblasti C5 a D.

Pokud plánujete novostavbu a nebudete čerpat  dotaci na novosatvbu z programu Nová zelená úsporám z oblasti B, můžete dále využít dotace z oblasti D a to dotaci na zelenou střechu, dotaci na dešťovku (zálivka + WC, šedá voda) a dotaci na ekomobilitu.

Zanechte nám kontakt, ozveme se Vám

Neorientujete se ve výběru dotace ba dům? Zdarma Vám poradíme.

Dotace na dům NZÚ oblast „B“ - Novostavba

Pro novostavby rodinných domů jsou určeny z programu Nová zelená úsporám dotace oblast „B“, kde je podporována výstavba nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností.

Podpora v oblasti „B“ se neposkytuje na stavby určené pro rodinnou rekreaci, a to ani v případech, kdy budou využívány pro trvalé rodinné bydlení a mají přiděleno číslo popisné nebo evidenční.

Pokud plánujete výstavbu nového domu, můžete získat dotaci z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) – oblast B ve výši (200 000 Kč – 500 000) Kč podle dosažených energetických parametrů budovy. Podmínkou je dosažení technických parametrů, které jsou požadovány.  Jedním z požadavků je povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Před dokončením stavby musí být proveden blower door test a splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy.

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Zanechte nám kontakt, ozveme se Vám

Neorientujete se ve výběru dotace na dům? Zdarma Vám poradíme.

Kontrola průvzdušnosti obálky budovy po dokončení stavby

Blower door test a dotace na novostavbu

  • Potřebujete doložit průvzdušnost obálky budovy po dokončení rekonstrukce, novostavby pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám?

Počet Blower door testů a dotace na novostavbu

  • První test je dobré provést během výstavby, před zakrytím vzduchotěsných vrstev a provést případnou opravu netěsných míst. Po finální provedení testu u dokončené stavby bude pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám vystaven protokol v souladu s metodickým pokynem dotačního programu Nová zelená úsporám.

Blower door test a termovize pro nalezení netěsností

  • Při nalezení netěsností lze využít ruční anemometr, popř. lez využít i termovizi (pokud jsou pro termovizi splněny teplotní podmínky)

Požadavek na průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby Hodnoty požadavku zjistíte na stránkách programu Nová zelená úsporám zde: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-vystavba/

Dotace na dům NZÚ oblast „B“ + C5 + D

Pokud budete čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám z oblasti B můžete dále využít dotace z oblasti C5 a D a to na systém získání tepla z odpadní vody /centrální i decentrální/, dotaci na zelenou střechu, dotaci na dešťovku (zálivka + WC, šedá voda) a dotaci na ekomobilitu.

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Podpora C5 - Využití tepla z odpadní vody

Předehřev-C – Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 50 000 Kč
Předehřev-D – Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody 5 000 Kč / odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Podpora D2 - Zelená střecha

Typ zelené střechy Plochá střecha [Kč/m2] Šikmá střecha se sklonem nad 12° [Kč/m2]
Extenzivní 700 900
Intenzivní a polointenzivní 800 1000

Podpora D3 - Dešťovka

Označení podporovaných opatřeníPodporované opatřeníVýše podpory [Kč]
   
Zálivka + WCSystém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také  pro zálivku zahrady.

30 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu je omezena na 65 000 Kč

Šedá vodaSystém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také  pro zálivku zahrady.60 000
Šedá voda +Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také  pro zálivku zahrady.

70 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu je omezena na 105 000 Kč

x = objem nádrže v m3 na dešťovou vodu nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů

Poznámka k dešťovce k opatření „ZÁLIVKA

U novostavby nelze během výstavby čerpat z opatření s názvem ZÁLIVKA – pouze užívat dešťovou vodu na zalévání zahrady. D.3 – Zálivka nejsou podporována opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) dříve než 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.

Podpora D4 - EKOMOBILITA

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům.

Označení podporovaných opatření Podporované opatření Jednotková výše podpory [Kč/dobíjecí bod]
Elektromobilita Instalace dobíjecích stanic 30 000

Dotaci lze čerpat i na novostavbu rodinného domu, na který není čerpána dotace z oblasti „B“ novostavba.

Další informace + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele

Dotace na dům NZÚ bez „B“ + pouze „D"

Pokud plánujete novostavbu a nebudete čerpat dotaci dotaci z programu Nová zelená úsporám z oblasti B, můžete dále využít dotace z oblasti D a to dotaci na zelenou střechu, dotaci na dešťovku (zálivka + WC, šedá voda) a dotaci na ekomobilitu.

Na stránce Nová zelená úsporám můžete zhlédnout webináře k dotacím. Webináře najdete na stránce ZDE

Podpora D2 - ZELENÁ STŘECHA

Typ zelené střechy Plochá střecha [Kč/m2] Šikmá střecha se sklonem nad 12° [Kč/m2]
Extenzivní 700 900
Intenzivní a polointenzivní 800 1000

Podpora D3 - DEŠŤOVKA

Označení podporovaných opatřeníPodporované opatřeníVýše podpory [Kč]
   
Zálivka + WCSystém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také  pro zálivku zahrady.

30 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu je omezena na 65 000 Kč

Šedá vodaSystém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také  pro zálivku zahrady.60 000
Šedá voda +Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také  pro zálivku zahrady.

70 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu je omezena na 105 000 Kč

x = objem nádrže v m3 na dešťovou vodu nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů

Poznámka k dešťovce k opatření „ZÁLIVKA“

U novostavby nelze během výstavby čerpat z opatření s názvem ZÁLIVKA – pouze užívat dešťovou vodu na zalévání zahrady. D.3 – Zálivka nejsou podporována opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) dříve než 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí.

Podpora D4 - EKOMOBILITA

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům.

Označení podporovaných opatření Podporované opatření Jednotková výše podpory [Kč/dobíjecí bod]
Elektromobilita Instalace dobíjecích stanic 30 000

Dotaci lze čerpat i na novostavbu rodinného domu, na který není čerpána dotace z oblasti „B“ novostavba.

Další informace + další podmínky uvedené v závazných pokynech pro žadatele

Dotace na dům po dokončení stavby - pořízení fotovoltaiky

Pro případnou realizaci fotovoltaiky po dokončení stavby doporučíme postup pro možnost získat dotaci z NZÚ po dokončení stavby /po zápisu do katastru nemovitostí/.

V oblasti „C – Zdroje energií“ jsou podporována pouze opatření realizovaná ve stávajících dokončených rodinných domech

 O dotaci na fotovoltaiku můžete žádat a realizovat až po dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru nemovitostí. Doklady o realizaci fotovoltaické elektrárny musí být po datumu dokončení stavby.

U dokončených novostaveb jsou podporována opatření, která nebyla započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení nebo byla realizována a uhrazena (včetně záloh) ne dříve, než 2 roky po řádném dokončení rodinného domu, za které je považováno datum dokončení stavby uvedené v katastru
nemovitostí. 

  • Maximální výše dotace pro fotovoltaiku je 200 000,- Kč na jeden RD + 5 000 Kč na projektovou dokumentaci
  • Maximální podporovaný výkon fotovoltaiky (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp
  • Podpora se poskytuje pouze na nové fotovoltaiky, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému fotovoltaiky, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů

Od 01.06.2022 platí aktualizované podmínky pro získání podpory z programu nová zelená úsporám, Nejdůležitější změnou je, že o dotaci v oblasti zdrojů energie se mohou nově ucházet také žadatelé, kterým byla již dříve vyplacena podpora na novostavbu, nebo kteří tuto dotaci aktuálně čerpají.

Podle aktualizovaných podmínek mohou i stavby, které získali dotaci na novostavbu, nebo mají o dotaci na novostavbu zažádáno, využít po dokončení stavby dotaci v oblasti zdrojů energie.

Mohou tedy po čerpat prostředky např. na fotovoltaiku, či ohřev vody pomocí fotovoltaiky, pokud dané opatření nebylo součástí původní žádosti.

 

Zanechte nám kontakt, ozveme se Vám

Neorientujete se ve výběru dotace na dům? Zdarma Vám poradíme.